HASTA FOTOĞRAFLARI KULLANIMI

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları başta olmak üzere, sağlık alanındaki düzenlemelerin tamamında hekimlerin her ne suretle olursa olsun reklam yapması yasaklanmış; bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ise belirli kurallara tabi tutularak önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Bu yasak ve sınırlandırmaların amacı, kuşkusuz hem hekimlik mesleğinin itibarını, hem de sağlık alanının ticari bir alana dönüştürülmesini engelleyerek halk sağlığını korumaktır.

Hastalara ait fotoğraf, video ve ifadelere yer vermek talep yaratmaya yönelik olup, reklam yasağının açıkça ihlali anlamına gelmektedir. Nitekim her hastanın durumunun kendine özel olduğu ve bir başkasına referans olamayacağı, dijital ortamlarda kullanılan fotoğrafların ilave herhangi bir işleme tabi tutulup tutulmadığının bilinemeyeceği de gözetildiğinde, bu görüntü ve ifadelere yer verilmesinin, hastaları yanıltıcı ve yanlış yönlendirici nitelikte olduğunun da kabulü gerekmektedir.

Bu nedenlerle, Türk Tabipleri Birliği’nin 67. Büyük Kongresinde kabul edilen ve tüm hekimlerin uymakla yükümlü olduğu Hekimler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz’un;

• 9. maddesinde; “Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir şekilde yer verilemez. Ayrıca bu nitelikteki yayınlara link verilerek yönlendirme de yapılamaz.”

• 10. maddesinde; “Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınları ile birlikte görüntülerine yer verilemez.”

düzenlemeleri yer almıştır.

Sadece sağlık alanını düzenleyen mevzuatta değil, örneğin Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin “ğ” bendinde de;

“Reklamlar, hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez.”

düzenlemesi mevcuttur.

Bu cümleden olarak, Prof. Dr. Özcan Çakmak’ın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında hasta fotoğraflarına yer verilmemektedir.